Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Hajnówce


adres:
ul. Szosa Kleszczelowska 35
17-200 Hajnówka
(wjazd główną bramą Zakładu Zagospodarowania Odpadów)

Od 1 stycznia 2021 roku został uruchomiony nowo wybudowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce.

Wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zbierane selektywnie oraz inne frakcje, powstające w gospodarstwach domowych, takie jak:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. opakowania wielomateriałowe tj. kartony po mleku i sokach,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki,
 9. chemikalia, opakowania po chemikaliach,
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. łóżka, tapczany, materace, dywany, plandeki, chodniki, gumoleum, itp.,
 14. zużyte opony- opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton
 15. odpady zielone - części roślin tj. trawa, liście, gałęzie, choinki,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – np. gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno,
 17. odzież i tekstylia,
 18. popiół i żużel z gospodarstw domowych.

Punkt nie przyjmuje odpadów:

 1. sprzętów AGD RTV niekompletnych,
 2. piasku,
 3. pni, korzeni i konarów drzew,
 4. zderzaków i innych części samochodowych,
 5. eternitu.

Punkt nie przyjmuje odpadów, powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK jest czynny w dniach:
poniedziałek - wtorek w godzinach 7.00 – 11.00,
środa - czwartek - piątek w godzinach 14.00 – 18.00,
sobota w godzinach 8.00 – 12.00.

Kontakt w sprawie: Zakład Zagospodarowania Odpadów, tel. (85) 876 73 80.