Odbiór odpadów jest najważniejszym obszarem działalności PUK. Zapewniamy w tym zakresie obsługę nieruchomości zamieszkałych (zabudowania jednorodzinne, spółdzielnie mieszkaniowe, ZGM, wspólnoty mieszkaniowe) oraz niezamieszkałe ( firmy, obiekty handlowe, instytucje, biura).

Posiadamy specjalistyczny tabor pojazdów komunalnych przystosowanych do zbiórki odpadów komunalnych i transportu ich do miejsc zagospodarowania. Rok rocznie kupujemy nowe samochody co pozwala to nam na poszerzenie zakresu działania i wachlarza świadczonych usług.

Świadczymy usługi w zakresie odbioru odpadów do których należą w szczególności:

 • zmieszane odpady komunalne

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w wyniku wygranych  przetargów

Spółka nasza będzie prowadziła kompleksowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o na terenie  Gmin: Miasto Hajnówka, Gmina Hajnówka,Gmina Białowieża, Gmina Czyże, Czeremcha, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina i Miasto Kleszczele, Gmina Narewka, Gmina Narew, Gmina Nurzec-Stacja, Gmina Mielnik.

Harmonogramy odbioru odpadów znajdziecie Państwo w zakładce ,,Harmonogramy

Od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, zmieszane odpady komunalne i odpady segregowane będą odbierane  z altan, jeśli znajdują się ona w osi ogrodzenia i zostanie w dniu odbioru otwarta(udostępniona)operatorowi odbierającemu odpady. Jeżeli brak jest altany lub znajduje się ona wewnątrz posesji, pojemniki i worki z odpadami muszą zostać wystawione przed posesję.  W związku z powyższym, prosimy o wystawianie pojemników/worków przed posesję lub otwarcie altanek przed godz. 6:00 rano w dniu odbioru. Odpady będą odbierane do godziny 20:00.

Do zawarcia umowy na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zapraszamy również podmioty prawne i instytucje. Podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej zaproponujemy Państwu odpowiednią wielkość pojemników, częstotliwość odbioru oraz przedstawimy najkorzystniejsze warunki usługi.

Dysponujemy:

-        pojemnikami:

80l
120l
240l
360l
660l
770 l
1100 l

 

-        kontenerami:

 

5  m³
7  m³
14 m³
24  m³

 

Odbiór odpadów prowadzimy z pojemników własnych zleceniodawcy lub dzierżawy. Przykładowe wzory umów znajdziecie Państwo  w zakładce "Wzory umów".

 

 • · odpady surowcowe zbierane selektywnie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o .o. świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych zarówno od klientów indywidualnych, jak i podmiotów prawnych i instytucji. Zasadniczym celem selektywnej zbiórki odpadów jest racjonalne wykorzystanie pozyskanych w ten sposób surowców wtórnych oraz poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego.
Selektywnej zbiórce odpadów podlegają:

1) odpady surowcowe
a) odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
d) odpady opakowaniowe z metali,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury.

2) Odpady zielone,
3) Odpady z remontów,
4) Odpady wielkogabarytowe,
5) Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

6) Popiół

Odbiór odpadów realizowany jest zgodnie z ustalonymi przez PUK harmonogramami lub na zgłoszenie telefoniczne.

Problem gospodarki odpadami dotyczy każdego z nas. Wszyscy produkujemy śmieci. Codziennie pozbywamy się przedmiotów, które mogą być powtórnie wykorzystane. Nie od dziś wiadomo, że część naszych odpadów, tak naprawdę odpadem nie jest. Jest za to doskonałym surowcem wtórnym. Już przedszkolak wie, że szkło, papier i plastik można ponownie przetworzyć. Nie tylko! Również metal i biomasa mają szerokie zastosowanie.

By można te produkty wykorzystać niezbędna jest wstępna selekcja u źródła, tak by odbiorca odpadów od razu mógł je przetransportować do przeznaczonych do tego celu punktów. Gdy każdy z nas będzie o to dbał, to będzie mieszkał w przyjaznym, wolnym od śmieci środowisku, a opłaty za ich wywóz będą się zmniejszać.

I. Poniżej podajemy ściągę jak segregować odpady

 

Opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale
UWAGA: Przed wrzuceniem zgnieć butelki, wrzucaj opakowania bez zawartości

Tu wrzucam:

- butelki po napojach

- opakowania po chemii gospodarczej,

kosmetykach(np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)

- opakowania po produktach spożywczych

- plastikowe zakrętki

- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie

- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach

- styropian, puszki po napojach, sokach

- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)

- złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek

- zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa

opakowania wielomateriałowe po sokach, mleku, maślance

- torebki po przyprawach, zupkach

- papier i tekturę pokryte folią metalową

Tu nie wrzucam:

- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach

- zużyte baterie i akumulatory

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne

- zabawek, sprzętu AGD

- części maszyn i pojazdów

- opakowań po areozolach

- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach

- inne odpady komunalne ( w tym niebezpieczne)

Papier, tektura i tekstylia

UWAGA: Zgnieć kartony przed wrzuceniem

Tu wrzucam:

- opakowania z papieru i tektury

- gazety i czasopisma

- katalogi, prospekty, foldery

- papier szkolny i biurowy

- książki i zeszyty

- torebki papierowe

- papier pakowy

Tu nie wrzucam:

- papier powlekany folią i kalką

- kartony po mleku i napojach

- pieluchy jednorazowe i i podpaski

- pampersy i podkładki

- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

- tapety

- inne odpady komunalne ( w tym niebezpieczne

Szkło i opakowania szklane (kolorowe i bezbarwne)

UWAGA: Nie tłuc szkła przed wrzuceniem, wrzucaj opakowania bez zawartości, bez zakrętek

Tu wrzucam:

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

- butelki po napojach alkoholowych

- szklane opakowania po kosmetykach

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności

- butelki po napojach alkoholowych

- szklane opakowania po kosmetykach

Tu nie wrzucam:

- szkło stołowe-żaroodporne, ceramika, doniczki

- zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek

- szkło kryształowe, reflektory

- nie opróżnione po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry, strzykawki

- monitory i lampy telewizyjne

- szyby okienne i zbrojne

- szyby samochodowe, lustra i witraże

- fajans i porcelanę

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)

- szkło stołowe-żaroodporne, ceramika, doniczki

- zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek

- szkło kryształowe, reflektory

- nie opróżnione po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry, strzykawki

- monitory i lampy telewizyjne

- szyby okienne i zbrojne

- szyby samochodowe, lustra i witraże

- fajans i porcelanę

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Popiół
UWAGA: wrzucamy popiół zimny

Tu wrzucam:

- popiół drzewny

- popiół węglowy

Tu nie wrzucam:

- trawy

- kamieni

- liści

- gałęzi

 

Opakowania wykonane z tworzyw sztucznych, metalu, szkła powinny być wstępnie oczyszczone.

UWAGA: spalanie niektórych odpadów (np. kolorowych czasopism, plastikowych butelek i innych tworzyw sztucznych)

w domowych piecach czy ogniskach na działce powoduje wprowadzenie do atmosfery substancji szkodliwych  dla zdrowia i życia(ołów, kadm, glin, dioksyny) .

Ołów - uszkadza nerki, wątrobę, kości, zęby i mózg,

Kadm - głównie uszkadza trzustkę, serce, gruczoły ślinowe, wątrobę i nerki,

Glin - zmniejsza wchłanianie wapnia, powoduje bóle kości i zaniki pamięci,

Dioksyny - przyswajają organizmy żywe. Powodują uszkodzenia nerek, wątroby, płuc rdzenia kręgowego, kory mózgowej,a także wywołują niepłodność i choroby nowotworowe.

 

 • odpady wielkogabarytowe

Przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć meble i inne odpady komunalne, które  nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w pojemnikach;

tj. m. in. stoły, szafy, krzesła, sofy, wózki dziecięce, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, pierzyny itp.), zużyte opony (nie odbieramy opon z samochodów ciężarowych i tylnych opon od ciągników, koparek). Do odpadów wielkogabarytowych nie należą również: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak: deski, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, muszle toaletowe, umywalki, grzejniki, motorowery, części samochodowe, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, kartony z odpadami domowymi.)

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce z dniem 08.06.2009 r zostało zarejestrowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pod numerem E0010573Z jako zbierający sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W gminach, z którymi podpisano umowy, Spółka prowadzi bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie prowadzenia działalności. Elektroodpady czyli  (ZSEiE) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Niektóre z tych odpadów  klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają szkodliwe substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

PAMIĘTAJ! Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika – grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! O zakazie wyrzucania tych odpadów do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny.

 

 

 

 • odpady z remontów i budów

PUK Sp. z o. o. oferuje odpłatną usługę odbioru odpadów powstających w związku z pracami remontowo- budowlanymi

 1. Kontener czysty gruz powinien zawierać:
 • gruz betonowy
 • ceglany
 • usunięte tynki
 • materiały ceramiczne
 • kamienie
 • kruszywo
 • ziemia

Zakazuje się umieszczania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych :

 • papa i produkty smołowe
 • styropian
 • asfalt
 • materiały zawierające azbest

2. Kontener na odpady po budowlane zawierający sprzęt i artykuły wyposażenia mieszkań, w

tym:

 • płyty gipsowe
 • zużyte wykładziny
 • stolarka drzwiowa i okienna
 • folie plastikowe
 • opakowania po sprzętach domowych i materiałach budowlanych,

 

Częstotliwość odbioru odpadów dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań klientów.

Klientom regularnie korzystającym z powyższych usług proponujemy indywidualne dobieranie oferty .

W celu zawarcia umowy zapewniającej stały i regularny odbiór odpadów lub zlecenie jednorazowe, prosimy o kontakt z Działem Oczyszczania Miasta: tel. 85/682 23 57 w. 26 lub 607 587 196 lub na adres mailowy  sekretariat@puk-hajnowka.pl