ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zakład Zagospodarowania Odpadów kompleksowo zajmuje się gospodarką odpadów komunalnych na terenie gminy miejskiej Hajnówka oraz sąsiednich gmin z regionu południowej części województwa podlaskiego.

Zakład  zapewni maksymalny stopień odzyskania i przetworzenia odpadów w produkty do ich dalszego wykorzystania, dotyczy to również istniejącego składowiska. Zakład zagospodarowania odpadów, zapewni bezpieczne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz uzyskanie z gospodarki odpadami konkretnych efektów ekonomicznych, pochodzących ze zbycia głównego produktu, jakim będzie paliwo oraz surowców wtórnych do dalszej przeróbki.

Segregacja odpadów na poszczególne frakcje oraz ich rozdrabnianie odbywać się będzie w poszczególnych stopniach ciągu technologicznego, dla którego dobrano zestaw urządzeń umożliwiających sprawne przeprowadzenie tych czynności. Podstawą do doboru ciągu technologicznego była ilość odpadów (masa odpadów) komunalnych, z przemysłu drzewnego z Hajnówki oraz z okolicznych miejscowości. Zamontowana w zakładzie linia technologiczna posiada szereg rozwiązań ograniczających emisję pyłów i odorów poprzez zastosowanie filtrów, natężenia hałasu poprzez zastosowanie z zieleni wysokiej i niskiej itp. Odpady zielone (biomasa: liście, gałęzie a w okresie późniejszym odpady biodegradalne) będą kompostowane.

Główne funkcje zakładu to:

  • odzysk materiałowy surowców wtórnych (recykling),
  • produkcja paliw o określonych właściwościach z przeznaczeniem dla elektrociepłowni,
  • kompostowanie pryzmowe czystej biomasy z selektywnej zbiórki,
  • przerób odpadów budowlanych.

Zastosowana technologia pozwala na przyjęcie i przetworzenie następujących grup odpadów w łącznej ilości 27 197 Mg/rok:

  • odpady komunalne  dostarczane do zakładu z miasta Hajnówka oraz z okolicznych gmin,
  • odpady budowlane,
  • odpady zielone,
  • odpady z przemysłu drzewnego,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • opony.