Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce rozpoczęło realizację projektu pn: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu pozyskania bezpośrednich wykonawców poszczególnych zadań w/w projektu zorganizowano przetargi w ramach zamówień publicznych. Po rozstrzygnięciu tych że przetargów w dniu 13 maja 2014r. podpisano umowę z Zakładem Techniki Ochrony Środowiska „FOLEKO” Sp. z o.o. ze Świdnicy na budowę kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności 75 500m3 oraz zbiornika na odcieki. Natomiast w dniu 22 maja 2014r podpisano kolejną umowę, tym razem z firmą „INSTAL Warszawa” z Warszawy na  budowę instalacji do stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym oraz budowę drugiego stopnia stabilizacji na placu.
Przedsiębiorstwo poprzez rozbudowę infrastruktury gospodarki odpadami realizuje następujące cele:
a/ zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
b/ wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
c/ zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła,
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury,  jak również odzysku energii
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
d/ zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60 %
wytworzonych odpadów - do 2015 roku,
e/ zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
na składowiska odpadów.
Realizowany projekt jest zgodny z  Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012- 2017,  w tym z jego kluczowymi ustaleniami w kontekście  ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na  środowisko.
Bardzo ważnym zadaniem, które stoi przed Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce jest zapewnienie mocy przerobowych Zakładu Zagospodarowania Odpadów na potrzeby obsługi regionu, ponieważ wtedy ma szansę stać się on RIPOK- iem. Niezbędnym jednak do realizacji tego celu jest rozbudowanie części biologicznej wraz z kompostownią. Takie działania pozytywnie wpłyną na stan środowiska, dzięki czemu poprawi się jakość życia mieszkańców Hajnówki. Projekt zostanie zrealizowany do połowy 2015 roku.