Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015311/01 z dnia 09.03.2021

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego używanego samochodu z zabudową bezpylną do odbioru odpadów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia  23.03.2021 r. do godziny 10:00. za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.


Identyfikator postępowania: 43a6bc6d-5aba-4eb4-8257-6c0ef1cf613c

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

pdf-file Ogłoszenia o zamówieniu
pdf-file
SWZ
pdf-file
załącznik nr 1
pdf-file
załącznik nr 2
pdf-file
załącznik nr 3
pdf-file
załącznik nr 4
pdf-file
załącznik nr 5
pdf-file
załącznik nr 6
pdf-file
Odpowiedzi na pytania SWZ
pdf-file
Modyfikacja -Załącznik nr 6 do SWZ-projektowane postanowienia umowy, które zostana wprowadzone do treści zawieranej umowy.doc
pdf-file 16.03.2021.Odpowiedzi_na_pytania_nr2.pdf
pdf-file

17.03.2021-zmiana_SWZ.pdf

pdf-file Informacja o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf
pdf-file Informacja z otwarcia ofert
pdf-file Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
pdf-file Ogłoszenie o wyniku postępowania