Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy ZZO w Hajnówce
22 stycznia 2014


22 stycznia 2014 r. w Białymstoku zawarto umowę na dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Hajnówce”. Stronami umowy byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, reprezentowany przez Jarosława Malinowskiego, prezesa Zarządu, i Wiesława Dołęgowskiego, zastępcę prezesa Zarządu, oraz Jarosław Kot, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, i Piotr Monach, wiceprezes Zarządu PUK.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2013 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Priorytetu II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013).

Wniosek przeszedł z sukcesem ocenę formalną i merytoryczną I stopnia, po czym trafił na pierwsze miejsce listy rankingowej ogłoszonej przez Ministerstwo Środowiska. Ocena merytoryczna II stopnia wypadła pozytywnie, a wydane 19 grudnia 2013 r. przez Instytucję Pośredniczącą potwierdzenie dofinansowania zobligowało WFOŚiGW w Białymstoku do podpisania umowy z beneficjentem.

Z umowy wynika, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce może uzyskać maksymalne dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie 8 457 122,03 zł, przy czym wartość całkowita przedsięwzięcia zamyka się w sumie 13 646 245,62 zł. W ramach inwestycji beneficjent zamierza rozbudować Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce. Zakres inwestycji podzielono na trzy części:

  1. budowa kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne o pojemności 75 500 m3,

  2. zakup mobilnego rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych,

  3. budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym oraz budowa drugiego stopnia stabilizacji na placu.

Głównym celem projektu jest redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych oraz zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie, a także likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.

Cele szczegółowe projektu:

  • poprawa jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców regionu, wynikająca z poprawy stanu środowiska,

  • wzrost atrakcyjności osadniczej i turystycznej regionu objętego projektem,

  • wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

Hajnowski projekt odpadowy musi zostać zrealizowany do końca 2015 r. Z inwestycji skorzysta ponad 150 tysięcy osób zamieszkujących 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim.

http://www.wfosigw.bialystok.pl/images/Hajnwka_odpady.jpg

W imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce umowę podpisali: Jarosław Kot, prezes Zarządu, oraz Piotr Monach, wiceprezes. Natomiast WFOŚiGW w Białymstoku reprezentowali: Jarosław Malinowski, prezes Zarządu, oraz Wiesław Dołęgowski, zastępca prezesa Zarządu.