Rozszerzenie projektu rozbudowy ZZO Hajnówka
30 czerwca 2015


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce uzyskało dofinansowanie na rozszerzenie projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.

30 czerwca 2015 r. podpisano aneks zwiększający kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności z 11,6 mln zł do 14,2 mln zł. Pozwoli to na:

  1. zakup nowego kompaktora do zagęszczania odpadów na kwaterze składowiska,

  2. zakup nowego mobilnego przesiewacza bębnowego,

  3. zakup nowej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu,

  4. zakup nowej przyczepy niskopodwoziowej.

  5. zakup nowego zestawu do transportu paliwa alternatywnego (w skład zestawu wchodzą ciągnik siodłowy oraz naczepa z ruchomą podłogą),

  6. budowę magazynu na materiały surowcowe o powierzchni ok. 500 m2.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć zgodność z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Dzięki realizacji projektu ZZO w Hajnówce stanie się regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz kompostowania odpadów zielonych. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do unieszkodliwiania przez składowanie oraz wykorzystanie pozostałych odpadów posortowniczych zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska (Wytyczne dotyczące rozliczania obowiązku w zakresie ograniczania ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (wg stanu prawnego na 15 grudnia 2008 r./Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (DzU z 2012 r. poz. 1052). Dzięki realizacji projektu ZZO w Hajnówce będzie realizował zapisy WPGO dla Województwa Podlaskiego oraz spełni zawarte w nim wymagania.

Wcześniejsze rozszerzenie projektu (pierwszy aneks podpisany 13 października 2014r) miał na celu m.in.:

  1. rozbudowę istniejącej linii technologicznej do produkcji paliw alternatywnych – w wyniku rozbudowy zwiększona zostanie ilość przetwarzanych odpadów wysokokalorycznych. W ramach tego zadania przewidziano zakup rozdrabniacza końcowego jednowatowego do produkcji paliw typu RFD oraz separatora pneumatycznego. Ponadto zaplanowane jest zaprojektowanie części linii technologicznej oraz dostawa transporterów łączących obecnie istniejącą linię z nowo budowaną,

  2. rozbudowę oraz przebudowę budynku socjalno-administracyjnego – w wyniku rozbudowy Zakład pracuje na dwie zmiany, zwiększone zostało zatrudnienie (o 10 osób), spełniane są też przepisy Kodeksu pracy w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiedniej infrastruktury – szatni przejściowych (szatnia brudna – czysta),

  3. zakup nowej kruszarki do gruzu i przeniesienie instalacji kruszenia odpadów z ul. Łowczej 4 na teren ZZO Hajnówka (ul. Kleszczelowska 35).  Instalacja zostanie przeniesiona w listopadzie 2015 r. po wybudowaniu boksów magazynowych.

  4. wykonanie boksów magazynowych na gruz, kruszywo i frakcję mineralną o powierzchni ok. 2500 m2.

22 stycznia 2014 r. beneficjent podpisał z WFOŚiGW w Białymstoku umowę o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W miarę poszerzania zakresu inwestycji i pojawiających się możliwości pozyskania dodatkowych środków PUK dwukrotnie aneksował umowę. Ostatecznie wartość przedsięwzięcia wyniesie 23,2 mln zł (pierwotnie miało to być 13,6 mln zł).

Dotychczas wybudowano i przekazano do eksploatacji m.in. nową kwaterę do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbiornik na odcieki. Do użytku oddano również instalacje do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji oraz do przetwarzania odpadów zielonych, co ma na celu dostosowanie Zakładu do pełnienia funkcji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Obecnie PUK jest w trakcie realizacji rozbudowy linii technologicznej do produkcji paliw alternatywnych.

Głównym celem projektu jest redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie, a także likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Z uwagi na trwające inwestycje oraz planowany zakup specjalistycznego sprzętu PUK złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu, którego zakończenie powinno nastąpić do końca 2015 r. Z inwestycji skorzysta ponad 151 tysięcy osób zamieszkujących 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim.