Trwają prace przy budowie kwatery składowiska odpadów
15 lipca 2014

 

W połowie lipca 2014 r. na przygotowanym pod kwaterę składowiska terenie prowadzone były pomiary przenikalności pierwszej, półmetrowej warstwy gruntu. Badania mają na celu odpowiednie przygotowanie gruntu pod dalsze prace budowlane. Po uzyskaniu odpowiednich parametrów zagęszczenia gruntu danej warstwy układana jest następna. Poszczególne warstwy zabezpieczające mają zapobiec przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do gleby i wód gruntowych.

Wszystkie te działania mają na celu odpowiednie przygotowanie gruntu pod budowę bezpiecznego składowiska odpadów, które realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce". W ramach projektu budowany jest nowoczesny zakład przetwarzania odpadów – odpady resztkowe, które zostaną po przeprowadzanych tam procesach unieszkodliwiania odpadów, będą deponowane właśnie na budowanej kwaterze. Z obliczeń wynika, że budowane składowisko pozwoli na bezpieczne deponowanie odpadów przez przynajmniej 15 lat.