Wybrano wykonawcę kompostowni dla PUK Hajnówka
25 maja 2014

 

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca na kontrakt pt. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji funkcjonujących w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”.
Z pięciu firm, które przystąpiły do przetargu, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma INSTAL Warszawa.

W ramach kontraktu wykonawca zobowiązał się m.in. do:

  1. sporządzenia projektu technologicznego i budowlanego instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów,

  2. uzyskania wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji,

  3. sporządzenia projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  4. dostawy i montażu wyposażenia zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)

  5. przeprowadzenia rozruchu końcowego wraz z próbami wydajnościowymi instalacji,

  6. przeprowadzenia szkolenia pracowników,

  7. przygotowania dokumentacji powykonawczej pozwalającej na oddanie obiektu do użytkowania oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania inwestycji, w tym pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim uzyskaniu pełnomocnictwa od zamawiającego.

Umowa z wykonawcą została podpisana 22 maja 2014 r., przez Jarosława Kota - Prezesa Zarządu, Piotra Monacha - Wiceprezesa Zarządu PUK Hajnówka oraz Andrzeja Grygo - Prezesa Zarządu INSTAL Warszawa.

Na wykonanie zadania przeznaczono kwotę ponad 6,4 mln zł.

(na zdjęciu: Andrzej Grygo - Prezes Zarządu INSTAL Warszawa oraz Jarosław Kot - Prezes Zarządu PUK Hajnówka)