O projekcie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce w 2014 r. rozpoczęło inwestycję pt.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”, której zakończenie nastąpi pod koniec 2015 r.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie obecnego systemu zagospodarowania odpadów, jaki prowadzi PUK Hajnówka. Powstały zakład będzie spełniał wymagania unijne i krajowe w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. Nowo wybudowany zakład w Hajnówce będzie spełniał również wymagania dedykowane dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do zmiany sposobu postępowania z odpadami w regionie – odpady, do tej pory deponowane na składowisku, poddawane będą procesom przetwarzania i unieszkodliwiania innymi metodami niż składowanie, a tym samym do likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.

Cele szczegółowe projektu:

 

 • poprawa jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców regionu, wynikająca z poprawy stanu środowiska,

 • wzrost atrakcyjności osadniczej i turystycznej regionu objętego projektem,

 • wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.

 

Hajnowski projekt odpadowy musi zostać zrealizowany do końca 2015 r. Z inwestycji skorzysta ponad 150 tysięcy mieszkańców 26 gmin położonych w powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim.

W ramach ww. inwestycji zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Dostawa mobilnego rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce wzbogaci się o mobilny rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych. Urządzenie pozwoli na rozdrobnienie odpadów wielkogabarytowych, takich jak wersalki, fotele, szafy i regały, które następnie będą mogły zostać przekazane do dalszego przetworzenia.

Termin zakończenia realizacji: 24 lutego 2015 r.

 

2. Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbiornika na odcieki

Na budowę kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbiornika na odcieki zorganizowano przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 13 maja 2014 r. podpisano umowę z Zakładem Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy, zwycięzcą przetargów, na wykonanie prac: kwatery składowiska pojemności 75,5 tys. m3 oraz zbiornika na odcieki.

Powierzchnia nowej kwatery wynosić będzie ok. 0,84 ha w dnie oraz ok. 1,16 ha w obrysie zewnętrznych skarp. Aby wykonać wykop pod kwaterę, należy przemieścić ok. 17 686 m3 ziemi.

Dno kwatery zostanie zabezpieczone poprzez zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie półmetrowej warstwy z gruntu nieprzepuszczalnego o współczynniku filtracji K < 1 x 10-9 m/s. Drugim zabezpieczeniem jest folia (geomembrana). Po sprawdzeniu prawidłowości zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu i części podłoża wykonana zostanie następna warstwa bariery (drugiego zabezpieczenia) w postaci powierzchni z folii PEHD o grubości 2 mm o odpowiednich parametrach, zgrzanej na łączach i sprawdzonej pod kątem prawidłowości połączeń.

Poszczególne warstwy zabezpieczające mają zapobiec przepuszczaniu niebezpiecznych substancji do gleby i wód gruntowych.

Według obliczeń budowane składowisko pozwoli na bezpieczne deponowanie odpadów przez przynajmniej 15 lat.

Termin zakończenia realizacji: 15 października 2014 r.

 

3. Projekt i budowa instalacji stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym oraz budowa drugiego stopnia stabilizacji na placu

Realizacja tego zadania polegać będzie na:

1. budowie instalacji do kompostowania frakcji organicznej odpadów komunalnych w technologii kompostowni tunelowej oraz budowie drugiego stopnia stabilizacji i kompostowania na placu.
Kompostownia ma pełnić funkcję instalacji tlenowej stabilizacji frakcji organicznej wydzielonej mechanicznie z odpadów komunalnych w sortowni. Jej roczna przepustowość wynosić będzie ok. 15 tys. ton. W skład instalacji będą wchodzić m.in.:

- komory kompostowania/stabilizacji tlenowej (o powierzchni ok. 800 m2, kubatura ok. 4500 m3),
- wentylatorownia,
- biofiltr (o powierzchni użytkowej ok. 100 m2),
- system automatycznego sterowania procesem.

Termin zakończenia realizacji: kwiecień 2015 r.

2. budowie instalacji do kompostowania odpadów zielonych z selektywnej zbiórki.
Plac kompostowania odpadów zielonych to podłużna płyta betonowa umożliwiająca ułożenie trójkątnych pryzm. Rocznie kompostownia będzie mogła przetworzyć ok. 4 tys. ton zbieranych selektywnie od mieszkańców odpadów zielonych (liście, trawa, drobne gałęzie) oraz odpadów biodegradowalnych (resztki żywności, obierki owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie). Dodatkowo do procesu kompostowania na płycie dodany zostanie materiał strukturalny (np. zrębki drewna).

W 8-tygodniowym cyklu kompostowania powstanie wysokiej jakości kompost, który będzie mógł być wykorzystany do podwyższenia jakości gleby.

Termin zakończenia realizacji: kwiecień 2015 r.

 

4. Rozbudowa istniejącej linii technologicznej do produkcji paliw alternatywnych w celu zwiększenia przetwarzania odpadów wysokoenergetycznych pozyskiwanych z przedsiębiorstw

W ramach tego zadania przewidziano zakup rozdrabniacza końcowego jednowatowego do produkcji paliw typu RFD oraz separatora pneumatycznego. Ponadto ma zostać zaprojektowana część linii technologicznej, zakupiono też transportery łączące obecnie istniejącą linię z tą nowo budowaną.

Termin zakończenia realizacji: październik 2015

 

5. Rozbudowa budynku socjalno-bytowego ZZO

Zadanie dotyczące przebudowy budynku socjalno-bytowego wynika z potrzeby dostosowania liczby oraz wyposażenia pomieszczeń socjalnych do faktycznej liczby pracowników obsługujących zakład. Rozbudowa zapewni zgodność budynku z wymogami dla tego typu pomieszczeń, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Termin zakończenia realizacji: czerwiec 2015

 

6. Zakup nowej kruszarki do gruzu i przeniesienie instalacji z ul. Łowczej na teren ZZO Hajnówka (ul. Kleszczelowska 35)

W ramach tego zadania przewidziany jest zakup fabrycznie nowej mobilnej kruszarki szczękowej jednorozporowej do rozdrabniania odpadów budowlanych (gruzu betonowego, gruzu ceglanego, gruzu żelbetowego i kamieni). W dalszej kolejności instalacja do recyklingu gruzu na zostać przeniesiona z ulicy Łowczej na ul. Kleszczelowską 35, czyli na teren ZZO Hajnówka. W ten sposób infrastruktura gospodarki odpadami na terenie Zakładu wzbogaci się o sprzęt, dzięki któremu będzie mogła w sposób optymalny zagospodarowywać tego typu odpady.

Termin zakończenia realizacji: 4 marca 2015

 

7. Wykonanie boksów magazynowych na gruz, kruszywo i frakcję mineralną o powierzchni ok. 2500 m2

 

Na wniosek PUK Hajnówka, w dniu 30 czerwca 2015 roku zostały zwiększone dofinansowania
i prowadzony projekt został rozszerzony o:

8. Zakup nowego kompaktora do zagęszczania odpadów na kwaterze

 

9. Zakup nowego mobilnego przesiewacza bębnowego

 

10. Zakup nowej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu

 

11. Zakup nowej przyczepy niskopodwoziowej

 

12. Zakup nowego zestawu do transportu paliwa alternatywnego

 

13. Budowę magazynu na materiały surowcowe o powierzchni ok. 500 m2

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Cele projektu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce poprzez projekt pt. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce” pragnie rozbudować infrastrukturę gospodarki odpadami na swoim terenie, a w konsekwencji zrealizować następujące cele:

 

 1. zmniejszenie ilości wszystkich odpadów deponowanych na składowiskach,

 2. wyeliminowanie dzikich wysypisk odpadów,

 3. zwiększenie udziału odzysku, a w szczególności recyklingu, w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysku energii z odpadów – zgodnego z wymogami ochrony środowiska,

 4. zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maks. 60% wytworzonych odpadów

 5. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

 

Realizowany projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, w tym z jego kluczowymi ustaleniami w kontekście ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przed Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce stoi nie lada wyzwanie – zapewnienie mocy przerobowych Zakładu Zagospodarowania Odpadów na potrzeby obsługi regionu. Jeśli tak się stanie, Zakład uzyska status RIPOK-u. Do realizacji tego celu niezbędne jest jednak rozbudowanie części biologicznej Zakładu wraz z kompostownią. Takie działania pozytywnie wpłyną na stan środowiska, dzięki czemu poprawi się jakość życia mieszkańców Hajnówki.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2015 r.

-----------------------------------------------------------------------------------

Lokalizacja

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce o powierzchni ok. 5,4 ha położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele. Oddzielony jest od zwartej zabudowy miasta pasem lasu o szerokości ok. 2 km. Na wschód od niego znajduje się niezagospodarowany teren o powierzchni ok. 2 ha, należący do inwestora, który będzie przeznaczony dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Lokalizacja obiektu jest zgodna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka – obszar nr 2 „Hajnówka – Południe”, uchwalonego uchwałą nr XXXVII/228/06 Rady Miasta Hajnówka z 25 października 2006 r. Teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Finansowanie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce rozpoczęło realizację projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, Działanie 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”).

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.

 

 • wartość projektu netto: 17.555.031,00 zł (21.592.688,13 zł brutto),

 • wartość dofinansowania z Unii Europejskiej netto: 13.235.615,58 zł,

 • pożyczka z WFOŚiGW w Białymstoku netto: 3.700.000,00 zł,

 • środki własne PUK Hajnówka netto: 619.415,42 zł.